• RODO

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
ProGastro Jarosław Zając

Ul Jerzego Smoleńskiego 55

30-499 Kraków

NIP 6792830587

REGON 122873340

 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: rodo@progastro24.pl

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • umowy lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie Twojego zamówienia na nasze usługi lub podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
 • ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - celem przetwarzania w tym przypadku jest wywiązanie się z ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • Twojej zgody na prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - celem przetwarzania w tym przypadku jest marketing bezpośredni naszych usług;
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przetwarzaniu danych w celach:
  1. odpowiedzi na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
  2. badania Twojej satysfakcji z naszych usług,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Podanie danych:

 

 • dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy – w zakresie danych koniecznych do zrealizowania zamówienia na nasze usługi;

 

 • w przypadku pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy.

 

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 • brak możliwości korzystania z naszych usług,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o naszych promocjach lub ofertach specjalnych;
 • nieuwzględnienie Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem,
 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie,
 • brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. […]. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać zawarta między nami umowa lub
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • dostawca usługi hostingu *;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
 • podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej **;
 • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

* decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii;

 

W przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, nie ma aktualnej decyzji Komisji Europejskiej, która zezwalałaby na przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych - zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, od 16 lipca 2020 r. nie można w tym wypadku powoływać się na uczestnictwo danego podmiotu w Tarczy Prywatności. W związku z tym, musisz znaleźć inną podstawę przekazania danych do Stanów Zjednoczonych - przede wszystkim mogą to być przyjęte przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne.